Til forsiden
Vilkår for bruk
Disse brukervilkårene regulerer din bruk av Reminder (”Tjenesten”). Ved å bruke Tjenesten aksepterer du disse brukervilkårene.

For informasjon om personvern; se vår personvernerklæring som utgjør en integrert del av brukervilkårene.

1. Reminder

Applikasjonen er laget for å gi deg en oversikt over dine kvitteringer, garantier, gavekort og vedlikehold.

Leverandør av applikasjonen er Reminder AS, org.nr. 926 359 134 ("Reminder").

2. Generelt om Tjenesten – Opprettelse av brukerkonto

Tjeneste tilbys som applikasjon på mobiltelefon (mobilapp), og kan lastes ned via Apples App Store og Google Play.

Når du har lastet ned mobilappen, må du opprette en brukerkonto med dine personopplysninger.

Det er ditt ansvar å oppgi korrekte opplysninger, både ved registrering og oppdatering, herunder å påse at opplysningene tilhører deg, eventuelt at du har nødvendig samtykke til å gjøre deg nytte av opplysningene.

Brukerkontoen er personlig. Dersom du vet eller mistenker at noen andre har tilgang til innloggingsopplysningene dine, bør du straks melde fra til Reminder.

3. Bruk av Tjenesten

3.1 Bruk og misbruk

Som bruker er du selv ansvarlig for hvordan Tjenesten brukes, herunder at du til enhver tid utøver din bruk i tråd med gjeldende lover og regler, allment akseptert praksis, samt nærværende brukervilkår.

Ved bruk av Tjenesten i strid med ovennevnte, forbeholder Reminder seg retten til uten varsel å stenge/sperre din brukerkonto midlertidig. Du vil bli varslet før en eventuell permanent stenging/sperring.

3.2 Immaterielle rettigheter

Alle opplysninger som registreres i Tjenesten, eies av den som har foretatt registreringen.

Enhver annen immateriell rettighet og innhold som ellers fremkommer i Tjenesten, herunder bl.a. all opphavsrett til tekst, programvare, grafikk, design og alle rettigheter til varemerker, eies av Reminder.

Som bruker er dine rettigheter i/til Tjenesten, utelukkende begrenset til ren bruk av Tjenesten. Ved å laste ned og ta i bruk Tjenesten, gis du altså en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og royalty-fri bruksrett til Tjenesten. Bruksretten forutsetter at nærværende brukervilkår aksepteres av deg.

Med mindre annet uttrykkelig fremgår av brukervilkårene eller informasjon ellers gitt via Tjenesten, skal immaterielle rettigheter og innhold som tilhører Reminder verken brukes til andre formål enn det som følger av brukervilkårene, kopieres eller reproduseres i noen form, eller endres, leies ut, selges, distribueres eller utnyttes kommersielt.

Du vil på ingen måte erverve noen immaterielle rettigheter til Tjenesten utover den bruksretten som Reminder gir deg, og du erverver heller ingen rettigheter til materialet som oppstår ved bruk av Tjenesten.

3.3 Sletting av opplysninger og/eller brukerkonto

Du kan selv slette dine opplysninger/data i Tjenesten.

Reminder forbeholder seg retten til uten varsel å slette opplysninger/data du har registrert i Tjenesten, som enten er i strid med lov, sedvane eller nærværende brukervilkår, eventuelt som anses upassende eller i strid med formålet bak Tjenesten.

Ved ønske om å slette brukerkontoen i sin helhet, må Reminder kontaktes (se punkt 9 nedenfor). Reminder vil ved en slik henvendelse besørge sletting av brukerkontoen din innen 30 dager.

3.4 Taushetsplikt

Reminder har taushetsplikt overfor utenforstående, hva gjelder hvem som bruker Tjenesten og opplysningene som registreres i Tjenesten; uavhengig av hvorvidt opplysningene er registrert av deg eller på dine vegne.

Slik informasjon vil av Reminder kun bli delt med andre for det tilfellet at du har samtykket til dette, eventuelt at informasjonsdelingen følger av ufravikelig lovgivning, e.l.

4. Leveranse av Tjenesten

Reminder har ansvaret for forvaltningen, driften og videreutviklingen av Tjenesten. Videre har Reminder ansvaret for at alle opplysninger/data sikres forsvarlig, og at lagring/forvaltning skjer i tråd med gjeldende lovgivning.

Ved behov vil Reminder kontakte deg som bruker per e-post eller direkte i mobilappen. Dette vil bl.a. kunne omfatte oppdateringer av mobilappen, vilkårsendringer, mv.

Reminder forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene. Slike endringer vil primært bli formidlet direkte i mobilappen. Endringer aksepteres av deg ved fortsatt bruk av Tjenesten. Skulle gjeldende lovgivning på noe tidspunkt kreve at vi innhenter din eksplisitte aksept før ikrafttredelse, vil slik aksept bli innhentet fra deg via Tjenesten. Du står fritt til å avslutte Tjenesten hvis du ikke ønsker å akseptere endringen(e).

Reminder forbeholder seg retten til uten varsel å foreta de forbedringer, endringer, tillegg eller fjerning av informasjon/funksjonalitet i Tjenesten, som Reminder anser nødvendig.

5. Pris og betaling

Det er gratis å laste ned Tjenesten, og du kan kostnadsfritt registrere inntil èn kvittering, e.l. i Tjenesten.

Ønsker du å registrere mer enn tre kvitteringer e.l., må du opprette et abonnement. Abonnementet opprettes direkte i Tjenesten.

Abonnementsprisen er kr 12,- per måned, og abonnementet fornyes automatisk hver måned inntil du velger å avslutte det. Reminder forbeholder seg retten til å justere abonnements-prisen med virkning fra neste abonnementsforfall. Prisjustering vil bli varslet senest 30 dager før forfall, og du står fritt til å avslutte abonnementet hvis du ikke ønsker å akseptere prisjusteringen. Ved fortsatt bruk av Tjenesten anses prisjusteringen for akseptert av deg.

Betaling for Tjenesten skjer via betalingsløsningen du bruker og har akseptert i App Store (Apple) eller Google Play, og gjennomføres automatisk ved hvert månedsskifte, inntil oppsigelse har funnet sted i tråd med nedennevnte.

Abonnementet kan sies opp uten særskilt oppsigelsesfrist eller kostnader utover det du allerede har betalt, inntil dagen før den automatiske fornyelsen. Ved oppsigelse kan du fortsatt bruke Tjenesten som normalt, ut den måneden du allerede har betalt for.

Oppsigelse av abonnementet gjøres direkte i Tjenesten.

Du vil fortsatt kunne bruke Tjenesten etter oppsigelsesmåneden, og du mister ikke dine opplastede data som følge av oppsigelsen. Samtidig er muligheten for å registrere nye kvitteringer, e.l., da igjen begrenset til tre stk. Ønsker du å registrere flere kvitteringer, e.l., må abonnementet gjenåpnes.

Ved gjenåpning av abonnementet innenfor en periode som allerede er betalt, tilkommer ingen ytterligere kostnader for deg før ordinær ny abonnementsperiode forfaller.

6. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres "som den er".

Du er ansvarlig for at enhver bruk av Tjenesten skjer i tråd med gjeldende lov, sedvane og nærværende brukervilkår, og Reminder er på ingen måte ansvarlig for dine eventuelle brudd på forannevnte; verken overfor deg eller andre.

Ved å ta i bruk i Tjenesten aksepterer du å holde Reminder, herunder Reminders samarbeidspartnere, mv., skadesløs fra ethvert tap (direkte og indirekte), herunder, men ikke begrenset til, følgeskader, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, tap av informasjon, o.l., som har noen form for sammenheng med din bruk av Tjenesten.

Endelig aksepterer du ved å ta i bruk Tjenesten, at du under ingen omstendighet kan holde Reminder ansvarlig for tap du måtte lide (direkte eller indirekte), som følge av feil eller forsinkelse i Tjenesten.

For det tilfellet at noen del av nærværende brukervilkår blir funnet i strid med ufravikelig lovgivning, skal en eventuell avtalerevisjon begrenses utelukkende til den aktuelle delen av brukervilkårene. Herunder skal det aktuelle brukervilkåret revideres slik at det kommer i tråd med ufravikelig lovgivning. Øvrige deler av brukervilkårene skal fortsatt gjelde fullt ut.

7. Personvern

Tjenesten innebærer innhenting, lagring og behandling av personopplysninger. Forannevnte forutsetter at det foreligger et behandlingsgrunnlag.

Reminders behandlingsgrunnlag vil for Tjenesten være dels ditt samtykke (avgitt ved bruken av Tjenesten), og dels Reminders oppfyllelse av avtalen med deg om din bruk av Tjenesten, jf. personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) artikkel 6, punkt 1.

Det vises ellers til vår personvernerklæring.

8. Angrerett

Tjenesten gjelder digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Ved nedlasting av Tjenesten gir du ditt uttrykkelige samtykke til nedlastingen og nærværende brukervilkår. Herunder samtykket du ved selve nedlastingen av Tjenesten til at angreretten din gikk tapt, jf. angrerettloven § 22 bokstav n.

9. Lovvalg og verneting

Brukervilkårene er underlagt norsk lov.

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, står hver av partene fritt til å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Rett verneting er Vestfold tingrett.

10. Kontakt

Ved behov har Reminder følgende kontaktinformasjon:

Adresse:
Reminder AS, Helgerødveien 83, 3228 Sandefjord

E-post:
post@reminderapp.no